whitney & elbertson

Whitney & Elbertson, 10 x 7, oil on panel, 2010